ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Καμπάς Παύλος


Ο πολιτικός μηχανικός Παύλος Καμπάς του Νικολάου (αρ. μητρώου ΤΕΕ 463) πήρε το δίπλωμά του στο Παρίσι το 1914 από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Το χρονικό διάστημα 1915 έως 1922 εργάστηκε ως μηχανικός και ως Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Από το 1922 και μετά εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης και μηχανικός με γραφείο στην οδό Βενιζέλου 28, στη Θεσσαλονίκη.